Kwalitatief goede en prettige rijopleiding
 
 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden
 

1.   Rij- en andere lessen worden door ons uitsluitend op de normale werkdagen verzorgd. Op zondagen, algemeen christelijke feestdagen en Koninginnedag is de school gesloten.
2.    De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij wij of de wederpartij hiervan wensen af te wijken.(Onder wederpartij wordt verstaan: die persoon die rij  instructie krijgt van de instructeur) Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, zijn wij niet gehouden het lesgeld aan de wederpartij te restitueren.
3.    Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij wij of de wederpartij hiervan wensen af te wijken.
4.    De wederpartij dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
5.    De wederpartij dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Indien zij zonder tijdige annulering niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is zij gehouden het volledige lesgeld aan ons te voldoen, tenzij de wederpartij een dusdanige reden heeft dat het haar niet te verwijten is dat zij niet tijdig vooraf heeft geannuleerd, dit uitsluitend te onzer beoordeling.
6.    Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang vindt, worden de kosten aan de wederpartij niet in rekening gebracht.
7.   Wij kunnen de lesinstructie beëindigen wegens dringende reden, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, die zodanig zijn dat van ons redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat wij de rijlessen voortzetten. Wij zijn in dergelijke gevallen niet gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de wederpartij te restitueren.
8.    Wij zijn niet gehouden rijles te (doen) geven, wanneer het de instructeur blijkt dat de leerling als gevolg van het inwendig gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige (andere) fysieke of psychische oorzaak (bijv. overspannen zijn) niet (behoorlijk) in staat is om een motorvoertuig op de juiste wijze te besturen, dit ter uitsluitende beoordeling van de instructeur, alles zonder recht van de wederpartij op restitutie van les/cursusgeld.

ANNULERING RIJLES
1.   De wederpartij kan tot 24 uur voor de afgesproken lestijd de rijles kosteloos annuleren. Annulering op een later tijdstip geeft geen recht op reductie of restitutie van het overeengekomen les/cursusgeld.

RIJEXAMEN
1.    De kosten voor of ten behoeve van een rijexamen c.q. herexamenaanvraag moeten gelijktijdig met de ingevulde aanvraagkaart en de eigen verklaring aan ons worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
2.    Wij zullen binnen twee weken nadat overeenstemming met de leerling is bereikt, het rijexamen aanvragen, onder voldoening van de verschuldigde bedragen en benodigde bescheiden.
3.    Indien:    
1. het lesvoertuig niet beschikbaar is en er ook geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is, of
2. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd en er geen gelijkwaardig vervoermiddel beschikbaar is, zullen wij zorgdragen dat de wederpartij opnieuw aan het rijexamen kan  deelnemen, c.q. dat het examen op een ander tijdstip zal worden gehouden.
4.    Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de wederpartij omdat zij verzuimt heeft haar vakantie bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de wederpartij alle daaruit voortvloeiende kosten.
5.    Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt er door die bevoegde instantie een andere examenafspraak bekend gemaakt.

AANSPRAKELIJKHEID
1.   Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
2.   Wij beperken onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot het bedrag dat onze verzekeraar als schadevergoeding voor de desbetreffende gebeurtenis aan ons en/of derden zal uitkeren.
3.   Wij verplichten ons om een verzekering af te sluiten waarbij de wederpartij is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen, als gedurende het afleggen van (het) rijexamen(s).
4.   Kleding en helmen worden niet vergoed.
5.   Geen dekking wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
6.   Wij aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor tijdens of na de opleiding gebleken medische ongeschiktheid van de leerling.

RIJBEVOEGDHEID LEERLING/VRIJWARING
1.    Indien wij door de wederpartij niet in kennis worden gesteld en/of wij niet uit anderen hoofde kennis dragen van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de wederpartij verboden is een motorrijtuig te besturen en wij aan de wederpartij toch rijles geven, vrijwaart de wederpartij ons volledig voor alle financiële/schadelijke gevolgen daarvan en zal zij aan ons de eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor ons en/of de instructeur daar uit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek aan ons vergoeden.
2.   Indien wij ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geven, of mocht blijken dat de door de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgaven onjuist zijn, vrijwaart de wederpartij ons volledig en zal de wederpartij eventueel alle terzake aan ons opgelegde boetes vergoeden.
3.   De wederpartij blijft, daarnaast, jegens ons volledig aansprakelijk voor alle, in verband met bovenstaande, door ons geleden en/of te lijden schade.

PRIJZEN
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen inclusief BTW en vermeld in Euro. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om onze prijs dienovereenkomstig te verhogen; e.e.a. met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

BETALING
Tenzij anders is overeengekomen dient betaling contant en zonder korting of verrekening bij levering van de diensten te geschieden. Indien contante betaling uitblijft en wij een factuur dienen te verzenden aan de wederpartij, zijn wij gerechtigd om administratiekosten per les in rekening te brengen. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.


 

 
Algemene- en betalingsvoorwaarden    |   Disclaimer    |   Hosting door Tussendoor.nl             
Contact Contact Prijzen Praktijk examen Tussen Tijdse Toets Theorie R.I.S. Rijopleiding in stappen De Lessen Home